Jumaat, 19 Ogos 2016

1:5 Tafsir Surah Al Fatihah, ayat 5.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)

Allah s.w.t. berfirman,

"5. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan."

Iyyaka na’budu bermaksud, "Engkaulah Yang kami Esakan. Hanya kepada Engkaulah kami takut dan berharap, wahai Tuhan kami, bukan kepada selain Engkau." Ini menunjukkan makna berlepas diri dari segala kemusyrikan.

Na'budu berasal dari kata al 'ibadah yang bererti "mudah dan taat". Ia adalah suatu ungkapan yang menunjukkan suatu sikap yang menghimpunkan kesempurnaan rasa cinta, tunduk, takut dan berharap terhadap kebesaran Allah s.w.t. sebagai Tuhan yang disembah, yang mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya.

Bukanlah ibadah jika cinta yang tidak disertai dengan rasa takut dan kepatuhan, seperti cinta terhadap makanan dan harta. Begitu juga takut yang tidak disertai dengan cinta, seperti takut kepada binatang buas.

Semua ibadah (seperti berdo'a, ruku', sujud, thawaf, istighatsah/meminta pertolongan, berkorban dan bertawakkal) hendaklah ditujukan hanya kepada Allah s.w.t. semata. Seseorang itu adalah mulia, terhormat, kedudukannya besar dan tinggi semasa berada dalam ibadah kerana dirinya sedang berhubungan dengan Allah s.w.t.

Wa iyyaka nasta'inu bermaksud, "dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan untuk taat kepadaMu dalam semua urusan kami". Ini menunjukkan makna berlepas diri dari upaya dan kekuatan serta berserah diri kepada Allah s.w.t. sepenuhnya.

Nasta'iin (minta pertolongan), diambil dari kata isti'aanah: mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. Ayat ini mengandungi ubat terhadap penyakit ketergantungan kepada selain Allah Ta'ala, demikian juga ubat terhadap penyakit riya', 'ujub (bangga diri) dan sombong.

Disebutkannya isti'anah kepada Allah s.w.t. setelah ibadah bermaksud seseorang hanya dapat menjalankan ibadah secara sempurna dengan adanya pertolongan Allah s.w.t. dan menyerahkan diri kepadaNya. Ayat ini menunjukkan lemahnya manusia mengurus dirinya sendiri sehingga diperintahkannya untuk meminta pertolongan kepadaNya dalam semua urusan.

Beribadah dan meminta pertolongan kepadaNya merupakan jalan memperoleh kebahagiaan yang kekal dan terhindar dari keburukan. Perbuatan dikatakan ibadah jika diambil dari Rasulullah s.a.w. dan diniatkan ikhlas kerana Allah s.w.t.

Isti'anah (meminta pertolongan) terbahagi dua:
- Isti’anah tafwidh, meminta pertolongan dengan menampakkan kehinaan, pasrah dan sikap harap, ini hanya boleh kepada Allah saja, syirk hukumnya bila mengarahkan kepada selain Allah.
- Isti’anah musyarakah, meminta pertolongan dalam erti meminta keikut-sertaan orang lain untuk turut membantu, maka tidak mengapa kepada makhluk, namun dengan syarat dalam hal yang mereka mampu membantunya.

Lafaz iyyaka na'budu didahulukan atas lafaz iyyaka nasta'inu kerana ibadah kepadaNya merupakan tujuan utama, sedangkan meminta tolong merupakan sarana untuk melakukan ibadah.

Mafid (lafaz iyyaka) didahulukan dan diulangi untuk menunjukkan makna perhatian dan pembatasan. Maksudnya, kami tidak menyembah kecuali hanya kepada Engkau dan kami tidak bertawakal kecuali hanya kepada Engkau.

Pengertian ini merupakan kesempurnaan dari ketaatan. Agama secara keseluruhan berpangkal dari kedua makna ini. Surah Al Fatihah merupakan rahsia Al Qur'an, sedangkan rahsia surah Al Fatihah terletak pada kedua kalimat ini, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Tidak ada solat (tidak sah solat) orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab." (Sedangkan dia mampu membacanya).

Permulaan surah Al Fatihah merupakan berita dari Allah s.w.t. yang memuji diriNya sendiri dengan sifat-sifatNya yang terbaik, sekaligus sebagai petunjuk buat hamba-hambaNya agar mereka memujiNya melalui kalimat-kalimat tersebut.

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Allah s.w.t. berfirman, "Aku bahagikan solat buat diriKu dan hambaKu menjadi dua bahagian; satu bahagian untukKu dan sebahagian yang lain untuk hambaKu. Dan bagi hambaKu apa yang ia minta." Apabila seorang hamba mengatakan, "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam," maka Allah berfirman, "HambaKu telah memujiKu." Apabila dia mengatakan, "Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang," Allah berfirman, "HambaKu telah menyanjungKu.”Apabila dia mengatakan, "Yang menguasai hari pembalasan," Allah berfirman, "HambaKu telah mengagungkanKu.”Apabila dia mengatakan, "Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan," maka Allah berfirman, "Ini antara Aku dan hambaKu, dan bagi kambaKu apa yang dia minta." Apabila dia mengatakan, "Tunjukilah kami jalan yang lurus (iaitu) jalan orang-orang yang telah: Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat, maka Allah berfirman. Ini untuk hambaKu, dan bagi hambaku apa yang dia minta.""

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...