Jumaat, 27 Julai 2018

28:76-80 Tafsir Surah Al Qasas, ayat 76-80.

ﺇِﻥَّ ﻗَﺎﺭُﻭﻥَ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﻦْ ﻗَﻮْﻡِ ﻣُﻮﺳَﻰ ﻓَﺒَﻐَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭَﺁﺗَﻴْﻨَﺎﻩُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻜُﻨُﻮﺯِ ﻣَﺎ ﺇِﻥَّ ﻣَﻔَﺎﺗِﺤَﻪُ ﻟَﺘَﻨُﻮﺀُ ﺑِﺎﻟْﻌُﺼْﺒَﺔِ ﺃُﻭﻟِﻲ ﺍﻟْﻘُﻮَّﺓِ ﺇِﺫْ ﻗَﺎﻝَ ﻟَﻪُ ﻗَﻮْﻣُﻪُ ﻻ ﺗَﻔْﺮَﺡْ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻻ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟْﻔَﺮِﺣِﻴﻦَ ‏(٧٦‏) ﻭَﺍﺑْﺘَﻎِ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺁﺗَﺎﻙَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟﺪَّﺍﺭَ ﺍﻵﺧِﺮَﺓَ ﻭَﻻ ﺗَﻨْﺲَ ﻧَﺼِﻴﺒَﻚَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَﺃَﺣْﺴِﻦْ ﻛَﻤَﺎ ﺃَﺣْﺴَﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺇِﻟَﻴْﻚَ ﻭَﻻ ﺗَﺒْﻎِ ﺍﻟْﻔَﺴَﺎﺩَ ﻓِﻲ ﺍﻷﺭْﺽِ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻻ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟْﻤُﻔْﺴِﺪِﻳﻦَ ‏(٧٧) ﻗَﺎﻝَ ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﺃُﻭﺗِﻴﺘُﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻋِﻠْﻢٍ ﻋِﻨْﺪِﻱ ﺃَﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻌْﻠَﻢْ ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻗَﺪْ ﺃَﻫْﻠَﻚَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮُﻭﻥِ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺃَﺷَﺪُّ ﻣِﻨْﻪُ ﻗُﻮَّﺓً ﻭَﺃَﻛْﺜَﺮُ ﺟَﻤْﻌًﺎ ﻭَﻻ ﻳُﺴْﺄَﻝُ ﻋَﻦْ ﺫُﻧُﻮﺑِﻬِﻢُ ﺍﻟْﻤُﺠْﺮِﻣُﻮﻥَ ‏(٧٨) ﻓَﺨَﺮَﺝَ ﻋَﻠَﻰ ﻗَﻮْﻣِﻪِ ﻓِﻲ ﺯِﻳﻨَﺘِﻪِ ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﺮِﻳﺪُﻭﻥَ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻳَﺎ ﻟَﻴْﺖَ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﺜْﻞَ ﻣَﺎ ﺃُﻭﺗِﻲَ ﻗَﺎﺭُﻭﻥُ ﺇِﻧَّﻪُ ﻟَﺬُﻭ ﺣَﻆٍّ ﻋَﻈِﻴﻢٍ ‏(٧٩‏) ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺃُﻭﺗُﻮﺍ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢَ ﻭَﻳْﻠَﻜُﻢْ ﺛَﻮَﺍﺏُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟِﻤَﻦْ ﺁﻣَﻦَ ﻭَﻋَﻤِﻞَ ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ ﻭَﻻ ﻳُﻠَﻘَّﺎﻫَﺎ ﺇِﻻ ﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮُﻭﻥَ ‏(٨٠)

Allah s.w.t. berfirman menceritakan tentang keadaan dan perbuatan Qarun.

"76. Sesungguhnya Qarun ada dari kaum Musa, Qarun berlaku zalim atas mereka,"

Qarun adalah termasuk kaum Bani Israil dan dia adalah saudara sepupu Musa a.s. Qarun adalah ibnu Yas hub ibnu Qahis, sedangkan Musa adalah Ibnu Imran ibnu Qahis. Qarun digelar Al Munawwir kerana suaranya yang baik semasa membaca kitab Taurat. Tetapi dia adalah musuh Allah lagi munafik, sebagaimana sikap munafik Samiri.

Qarun berlaku aniaya terhadap Bani Israil, iaitu bersikap sombong terhadap mereka. Qarun menjulurkan kainnya sepanjang satu jengkal kerana kesombongan dan keangkuhan terhadap kaumnya sendiri.

"dan Kami telah memberikannya dari perbendaharaan apa yang sungguh kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh golongan yang punya kekuatan."

Keserakahan dirinyalah yang menjerumuskannya ke dalam kebinasaan kerana Allah s.w.t. telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang terlalu banyak. Kunci-kunci perbendaharaan harta Qarun dibuat dari kulit.

Setiap kunci besarnya sama dengan jari telunjuk. Setiap kunci untuk satu gudang tersendiri secara terpisah. Kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh enam puluh ekor baghal atau haiwan pengangkut lain yang kuat. Hanya Allahlah Yang Maha Mengetahui.

"Ketika berkata kepadanya kaumnya, "Janganlah kamu gembira;""

Ingatlah ketika kaumnya yang mukmin dari kalangan Bani Israil menasihatinya agar dia tidak membangga-banggakan dirinya dengan kenikmatan yang besar itu sehingga membuatnya lalai dari akhirat.

"sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbangga diri.”

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri, bersikap jahat dan sewenang-wenang, sebagaimana sikap orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Dia berikan kepadanya. Mereka memberi Qarun petunjuk jalan kebaikan.

"77. Dan carilah pada apa yang Allah berikan kepadamu kampung akhirat,"

Kamu telah memiliki sarana-sarana untuk mengejar akhirat yang tidak dimiliki oleh selainmu. Maka carilah pahala dengan menggunakan harta yang berlimpah dan nikmat yang bergelimang yang telah dianugerahkan Allah kepadamu itu untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat.

Gunakanlah ia untuk ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Infakkanlah sebahagian dari rezeki itu di jalanNya. Janganlah ia hanya digunakan untuk memuaskan nafsu kamu.

"dan janganlah kamu lupa bahagianmu dari dunia"

Janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, iaitu makanan, minuman, pakaian, rumah, perkahwinan dan sebagainya yang dihalalkan oleh Allah. Sesungguhnya kamu mempunyai kewajiban terhadap Tuhanmu, dirimu sendiri, keluargamu dan orang-orang yang bertamu kepadamu. Maka tunaikanlah kewajiban itu kepada haknya masing-masing.

Allah tidaklah memerintahkan kamu untuk menyedekahkan seluruh hartamu, bahkan sisihkanlah hartamu untuk akhirat, dan bersenang-senanglah dengan duniamu, namun tidak sampai melubangi agamamu dan merosak akhiratmu.

"dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu,"

Berbuat baiklah kepada sesama makhluk Allah atau kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.

"dan janganlah berbuat kerosakan di bumi."

Janganlah cita-cita yang sedang kamu jalani itu untuk berbuat kerosakan di muka bumi, iaitu dengan bersikap sombong, berbuat jahat terhadap makhluk Allah, mengerjakan kemaksiatan, dan sibuk dengan nikmat itu sampai lupa kepada Pemberi nikmat (Allah).

"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerosakan."

Setelah dinasihatkan, Qarun membantah lagi kufur kepada nikmat Tuhannya dan dia menjawab kepada kaumnya,

"78. Berkata, "Sesungguhnya aku akan diberinya, atas ilmu di sisiku.”"

Sesungguhnya Allah memberi keluasan rezeki ini kerana ilmu yang ada padaku, usahaku, kebaikan yang ada padaku dan pengalamanku. Allah lebih mengetahui keadaanku, bahawa aku lebih layak dan lebih berhak mendapatnya serta kecintaanNya kepadaku.

Seandainya bukan kerana ridha Allah kepada diriku, perhatianNya terhadapku dan pengetahuanNya tentang keutamaanku, tentulah Dia tidak akan memberiku semua harta ini. Aku tidak memerlukan nasihat kalian tentang pemberian Allah kepadaku ini.

Begitulah yang biasa dikatakan oleh orang yang dangkal pengetahuannya. Allah s.w.t. berfirman menerangkan yang sebenarnya,

"Apakah tidak dia mengetahui bahawasanya Allah sungguh telah membinasakan sebelumnya dari umat-umat orang yang dia lebih darinya kekuatan, dan lebih banyak pengumpulan?"

PemberianNya tidaklah menunjukkan bahawa keadaan orang yang diberi itu baik dan dicintai Allah. Sesungguhnya Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat dan lebih banyak mengumpulkan harta daripada Qarun.

Maka tiada apa yang menghalangi Qarun dibinasakan. Sunnatullah berlaku untuk membinasakan orang yang seperti itu jika dia melakukan perbuatan yang menghendaki untuk dibinasakan.

"Dan tidak ditanya tentang dosa-dosa mereka orang-orang yang berdosa."

Tidak perlulah ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka, kerana banyaknya dosa mereka. Mereka kafir dan tidak bersyukur kepada Allah. Dia menghukum dan mengazab mereka sesuai yang Dia ketahui tentang mereka.

Oleh itu, walaupun mereka menetapkan keadaan yang baik untuk diri mereka, bersaksi bahawa mereka berhak selamat, namun ucapan itu tidaklah diterima. Hal itu tidaklah menolak azab sedikit pun, kerana dosa mereka tidaklah samar.

Qarun sentiasa membangkang dan bersikap sombong, tidak menerima nasihat kaumnya sambil bersikap ujub (bangga diri) dan harta yang didapatnya membuatnya tertipu.

"79. Maka dia keluar kepada kaumnya dalam kemegahannya."

Pada suatu hari Qarun keluar memamerkan kemegahannya kepada kaumnya dengan segala kemewahan dan perhiasan yang dimilikinya, termasuk iringan kenderaannya yang lengkap dengan pengawalnya, pakaiannya yang gemerlapan serta para pelayan dan para pembantu terdekatnya. Ketika orang ramai melihatnya, maka terbahagilah mereka kepada dua golongan.

"Berkata orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, "Semoga sekiranya bagi kita seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun; sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar.”"

Golongan pertama ialah ahli dunia, iaitu orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Harapan mereka hanya tertuju dan terbatas sampai di dunia saja. Mereka silau melihat perhiasan dan kemewahan yang ditampilkan oleh Qarun.

Maka hati mereka berharap agar diberikan kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Qarun. Bagi mereka, kekayaan seperti Qarun adalah keberuntungan yang besar.

Jika kehidupan kita hanya di dunia yang fana ini saja, maka memang itu adalah keberuntungan yang besar, kerana Qarun mendapat kenikmatan yang luar biasa dan semua keperluannya dipenuhi.

Namun, kenikmatan itu tidaklah sempurna, terbatas dan hanya sementara, sedangkan di akhirat ada kehidupan yang kekal abadi dan nikmat syurga yang sempurna.

"80. Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu, "Celakalah kalian, pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh,""

Golongan kedua ialah orang-orang yang dianugerahi ilmu dan bermanfaat ilmunya. Mereka mengetahui hakikat sesuatu, nampak bahagian dalam dunia ini ketika ramai orang hanya nampak bahagian luar. Mereka mendengar dan merasa sakit hati kerana harapan kaumnya yang salah, meratapi keadaan mereka dan mengingkari perkataan mereka.

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang berfikir seperti ahli dunia itu. Ketahuilah, balasan Allah kepada hamba-hambaNya yang mukmin lagi soleh di negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh daripada kemewahan seperti yang diberikan kepada Qarun di dunia.

Pahala Allah di dunia adalah merasakan kenikmatan beribadah, mencintaiNya dan menghadap kepadaNya, sedangkan pahala Allah di akhirat adalah syurga dengan kenikmatan yang ada di dalamnya, yang disenangi oleh jiwa dan indah dipandang mata.

Allah s.w.t. telah menyediakan bagi hamba-hambaNya yang soleh pahala yang belum pernah dilihat oleh mata, dan belum pernah didengar kisahnya oleh telinga serta belum pernah terdetik keindahannya di dalam hati seorang manusia pun.

"dan tidak diperolehinya, kecuali orang-orang yang sabar."

Hanya orang-orang yang sabar yang akan mendapatkan pahala yang besar itu. Ada yang menafsirkan hanya orang-orang yang sabar yang mengucapkan kalimat seperti itu, iaitu tidak menginginkan duniawi dan hanya berharap kepada pahala Allah di negeri akhirat. Ada juga yang menafsirkan bahawa hanya orang-orang yang sabar diberi taufik kepadanya.

Mereka bersabar mentaati Allah dan menjauhi maksiat, bersabar terhadap takdir Allah yang terasa pedih dan bersabar terhadap kesenangan dunia sehingga tidak membuat mereka lalai dari beribadah kepada Tuhan mereka.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...