Sabtu, 28 Julai 2018

28:81-84 Tafsir Surah Al Qasas, ayat 81-84.

ﻓَﺨَﺴَﻔْﻨَﺎ ﺑِﻪِ ﻭَﺑِﺪَﺍﺭِﻩِ ﺍﻷﺭْﺽَ ﻓَﻤَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻟَﻪُ ﻣِﻦْ ﻓِﺌَﺔٍ ﻳَﻨْﺼُﺮُﻭﻧَﻪُ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻣَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻨْﺘَﺼِﺮِﻳﻦَ ‏(٨١‏) ﻭَﺃَﺻْﺒَﺢَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺗَﻤَﻨَّﻮْﺍ ﻣَﻜَﺎﻧَﻪُ ﺑِﺎﻷﻣْﺲِ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﻭَﻳْﻜَﺄَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳَﺒْﺴُﻂُ ﺍﻟﺮِّﺯْﻕَ ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﺸَﺎﺀُ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻭَﻳَﻘْﺪِﺭُ ﻟَﻮْﻻ ﺃَﻥْ ﻣَﻦَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﻟَﺨَﺴَﻒَ ﺑِﻨَﺎ ﻭَﻳْﻜَﺄَﻧَّﻪُ ﻻ ﻳُﻔْﻠِﺢُ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮُﻭﻥَ ‏(٨٢‏) ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟﺪَّﺍﺭُ ﺍﻵﺧِﺮَﺓُ ﻧَﺠْﻌَﻠُﻬَﺎ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﻻ ﻳُﺮِﻳﺪُﻭﻥَ ﻋُﻠُﻮًّﺍ ﻓِﻲ ﺍﻷﺭْﺽِ ﻭَﻻ ﻓَﺴَﺎﺩًﺍ ﻭَﺍﻟْﻌَﺎﻗِﺒَﺔُ ﻟِﻠْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ ‏(٨٣‏) ﻣَﻦْ ﺟَﺎﺀَ ﺑِﺎﻟْﺤَﺴَﻨَﺔِ ﻓَﻠَﻪُ ﺧَﻴْﺮٌ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَﻣَﻦْ ﺟَﺎﺀَ ﺑِﺎﻟﺴَّﻴِّﺌَﺔِ ﻓَﻼ ﻳُﺠْﺰَﻯ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺴَّﻴِّﺌَﺎﺕِ ﺇِﻻ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ‏(٨٤)

Allah s.w.t. berfirman,

"81. Maka Kami benamkan dengannya dan rumahnya bumi."

Kesombongan Qarun dan ujub (bangga diri)nya dengan perhiasan yang dikenakannya terhadap kaumnya dan sikapnya yang melampaui batas terhadap mereka semakin meningkat. Dia keluar dengan memakai dua lapis kain burdah berwarna hijau dengan langkah yang angkuh. Dia menyeret kainnya dengan penuh kesombongan.

Maka Allah s.w.t. memerintahkan kepada bumi untuk membenamkannya. Lalu bumi menelannya bersama rumah dan harta bendanya sebagai balasan yang sesuai dengan amalnya. Qarun meninggikan dirinya di hadapan hamba-hamba Allah, maka Allah menempatkannya pada bahagian yang paling bawah.

Disebutkan bahawa penyebab kebinasaan Qarun adalah kerana doa Musa a.s. Akan tetapi, latar belakangnya masih diperselisihkan.

Menurut suatu pendapat, Qarun mengupah seorang wanita pelacur dengan imbalan harta yang banyak agar wanita itu membuat suatu kedustaan terhadap Musa a.s sedang berdiri membacakan Kitabullah kepada para pemimpin Bani Israil.

Wanita itu berkata, "Hai Musa, sesungguhnya kamu pernah berbuat ini dan ini (keji) dengan diriku." Tubuh Musa a.s. menggigil kerana takut. Beliau solat dua rakaat.

Kemudian Musa a.s. mendatangi wanita itu dan bertanya, "Aku meminta kepadamu dengan nama Allah yang telah membelah laut dan menyelamatkan kalian dari Fir'aun serta yang telah melakukan banyak mukjizat, sudilah kiranya engkau menjelaskan kepadaku tentang penyebab yang mendorongmu berani mengucapkan hal tersebut terhadap diriku."

Wanita itu menjawab, "Kerana engkau telah meminta kepadaku dengan mendesak, maka aku jelaskan bahawa sesungguhnya Qarunlah yang telah memberi aku upah agar aku mengatakan hal tersebut kepadamu, dan sekarang aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadaNya."

Saat itu juga Musa a.s. menyungkur bersujud kepada Allah s.w.t. dan memohon kepadaNya sehubungan dengan fitnah yang dilancarkan oleh Qarun. Maka Allah menurunkan wahyuNya yang menyatakan, "Aku telah memerintahkan kepada bumi agar ia tunduk kepada perintahmu."
Lalu Musa a.s. memerintahkan kepada bumi untuk menelan Qarun bersama rumah dan harta bendanya. Maka semuanya terbenam ke dalam bumi.

Menurut pendapat yang lain, Qarun keluar memamerkan dirinya di mata kaumnya dengan segala perhiasan yang dipakainya dengan menunggang baghal merahnya, sedangkan semua pelayannya memakai pakaian mewah yang sama dengannya.

Mereka melintasi majlis Musa a.s. yang sedang memberikan peringatan kepada kaum Bani Israil akan kekuasaan-kekuasaan Allah. Apabila Bani Israil nampak Qarun, wajah mereka berpaling ke arahnya dan pandangan mereka tertuju kepada Qarun dan kemewahannya. Maka Musa a.s. memanggil Qarun dan bertanya, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian?"

Qarun menjawab, "Hai Musa, ingatlah jika engkau diberi keutamaan di atasku berkat kenabian, maka sesungguhnya aku pun mempunyai kelebihan atas dirimu berkat harta yang kumiliki. Dan sesungguhnya jika kamu suka, marilah kita keluar dan marilah engkau berdoa untuk kebinasaanku dan aku pun berdoa untuk kebinasaanmu."

Maka Musa a.s. dan Qarun berangkat keluar dari kalangan kaumnya. Qarun mendoakan kebinasaan Musa a.s., tetapi doanya tidak diperkenankan. Kemudian Musa a.s. berdoa, "Ya Allah, perintahkanlah kepada bumi agar taat kepada perintahku hari ini." Musa a.s. berkata, "Hai bumi, benamkanlah mereka (Qarun dan para pelayannya)."

Maka bumi membenamkannya sampai telapak kaki mereka. Musa a.s. berkata lagi, "Benamkanlah mereka." Maka bumi membenamkannya sampai lutut mereka. Musa a.s. berkata, "Benamkanlah mereka." Maka bumi membenamkannya sampai bahu mereka.

Musa a.s. berkata, "Bawakanlah perbendaharaan harta mereka." Maka bumi membawakan semua harta benda mereka sehingga mereka dapat melihatnya. Lalu Musa a.s. berisyarat dengan tangannya dan berkata, "Pergilah kamu semua, hai Bani Levi." Maka bumi menelan mereka semuanya.

Dikisahkan bahawa bumi membenamkan mereka setiap harinya sedalam tinggi tubuh mereka, maka mereka terus-menerus tenggelam ke dalam bumi sampai hari kiamat. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

Terdapat banyak riwayat yang bersumber dari kisah israiliyat, tetapi aneh-aneh dan tidak dapat diterima.

"Maka tidak ada baginya dari golongan yang menolongnya dari selain Allah, dan tidak ada termasuk orang-orang yang dapat membela diri."

Harta benda yang Qarun kumpulkan, pelayan-pelayannya dan para pembantunya tidak dapat memberi pertolongan kepadanya, tidak juga dapat membelanya dari siksa, azab dan pembalasan Allah. Qarun juga tidak dapat membela dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya.

"82. Dan jadilah orang-orang yang menginginkan tempatnya kemarin mereka berkata, "Aduhai, bahawasanya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambaNya dan Dia menyempitkan.""

Setelah Qarun dibenamkan, orang-orang yang sebelumnya mencita-citakan kedudukan Qarun itu merasa sakit hati, mengambil pelajaran dan takut ditimpa azab seperti yang menimpa Qarun. Mereka menyedari bahawa harta benda itu tidak menunjukkan bahawa Allah ridha kepada pemiliknya.

Allah meluaskan dan membatasi rezeki bagi hamba-hambaNya yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah memberi dan mencegah, menyempitkan dan melapangkan, merendahkan dan meninggikan. Apa yang ditetapkanNya hanyalah mengandung hikmah yang sempurna dan hujah yang kuat.

Disebutkan di dalam sebuah hadis, "Sesungguhnya Allah membahagi akhlak di antara kalian sebagaimana Dia membahagi rezeki buat kalian. Dan sesungguhnya Allah memberi harta kepada orang yang Dia cintai, juga orang yang tidak dicintainya; tetapi Dia tidak memberi iman kecuali hanya kepada orang yang Dia sukai saja."

"Jika tidak bahawa Allah kurniakan atas kami, tentu Dia telah membenamkan kami."

Kalau Allah tidak melimpahkan kurniaNya, belas kasihanNya dan kebaikanNya atas kita, tentu Dia telah membenamkan kita juga, sebab kita pernah mengharapkan hal yang serupa dengan Qarun. Kebinasaan Qarun itu merupakan hukuman baginya, juga pelajaran dan nasihat bagi kita.

"Aduhai, bahawasanya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir.”

Perhatikanlah oleh kalian, Qarun adalah seorang yang kafir (mengingkari nikmat Allah). Benarlah tidak akan beruntung orang yang kafir di hadapan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Begitulah kesudahan Qarun dan kesenangan dunianya. Maka utamakanlah kalian kesenangan akhirat (syurga). Kenikmatannya kekal, tidak berubah dan tidak lenyap.

"83. Itulah kampung akhirat Kami menjadikannya bagi orang-orang yang tidak dikehendaki kesombongan diri di bumi dan tidak membuat kerosakan."

Allah jadikan negeri akhirat, iaitu kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat hanyalah untuk hamba-hambaNya yang beriman lagi merendah diri. Mereka tidak ingin menyombongkan diri, iaitu bersikap angkuh, besar diri, ingin berada di atas hamba-hamba Allah, bersikap sombong dengan merendahkan mereka, berlaku sewenang-wenang terhadap mereka dan menolak kebenaran.

Nabi s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku bahawasanya berendah dirilah kamu, sehingga tiada seorang pun yang berbangga diri terhadap orang lain, dan tiada pula seseorang yang bersikap melampaui batas terhadap orang lain."

Seseorang yang merasa pakaiannya lebih baik daripada pakaian temannya, maka dia termasuk orang-orang yang menyombongkan diri, jika dia bersikap angkuh dan sombong terhadap temannya itu, sebab sikap ini adalah sikap yang tercela.

Namun, jika dia berpakaian yang baik hanyalah semata-mata untuk menghias diri saja, tanpa membangga diri terhadap orang lain, maka hukumnya tidak mengapa.

Ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah s.a.w., "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku suka bila kain selendangku baik dan terompahku baik, apakah cara berpakaian seperti itu termasuk sikap sombong?" Rasulullah s.a.w. menjawab, "Tidak, sesungguhnya Allah itu indah, Dia menyukai keindahan."

Mereka juga tidak ingin berbuat kerosakan di muka bumi, iaitu mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat.

Oleh kerana mereka tiada keinginan untuk menyombongkan diri dan berbuat kerosakan, maka bererti keinginan mereka adalah tertuju kepada Allah dan negeri akhirat, keadaan mereka tawadhu’ kepada hamba-hamba Allah, tunduk kepada kebenaran dan beramal soleh.

"Dan kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa."

Kesudahan yang baik, iaitu keberuntungan dan keberhasilan di dunia dan di akhirat itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa, walaupun pada awalnya mereka mengalami berbagai penderitaan.

"84. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka baginya yang lebih baik darinya;"

Iaitu orang-orang yang datang ke hari kiamat dengan membawa semua yang diperintahkan Allah dan RasulNya, iaitu ucapan, amal yang tampak maupun tesembunyi (amal hati), baik yang terkait dengan hak Allah maupun hak hamba-hambaNya.

Maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Allah menggandakan pahalaNya dengan gandaan yang banyak sekali. Mereka mendapat sepuluh kali ganda kebaikan atau lebih dari itu menurut niatnya, keadaannya, amalnya, manfaatnya, sasarannya dan sebagainya.

"dan barang siapa yang datang dengan kejahatan, maka tidak diberi balasan orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kecuali apa yang mereka kerjakan."

Iaitu orang-orang yang datang ke hari kiamat dengan membawa semua yang dilarang Alah dan RasulNya. Disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka. Maka baginya balasan yang seimbang atau setimpal dengan perbuatannya dahulu di dunia.

Balasan kebaikan dan kejahatan ini merupakan kemurahan, kurnia dah keadilan yang sempurna dari Allah s.w.t.

Tiada ulasan:

KANDUNGAN.

JUZUK 1. Isti'adzah.    Al Fatihah 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . Al Baqarah 1-5 , 6-7 , 8-9 , 10-16 , 17-20 , 21-25 , 26-27 , 28-29 , 3...